30 Days of Spyro #2

Tengu arts gnorc internets

30 Days of Spyro!

I'm dedicating the next 30 days to the game of my childhood, Spyro the Dragon!